§1 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. EDS – EGURROLA DANCE STUDIO – Agustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa, NIP: 5251340026, REGON: 016098446, będąca jednocześnie niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą oraz niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego
2. Umowa – Umowa o uczestnictwo w zajęciach grupowych, zawierana pomiędzy Klientem a EDS, na podstawie której EDS będzie świadczyć usługi na rzecz Klienta lub Uczestnika (w przypadku gdy Klient zawiera umowę na świadczenie usług na rzecz osoby małoletniej, której jest on opiekunem prawnym) związane z nauką tańca oraz/lub choreografii w ramach danej Grupy, na warunkach określonych w Umowie
3. Grupa – wyodrębnione wg stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach której świadczone są usługi nauki tańca oraz/lub choreografii,
4. Uczestnik – osoba, która na podstawie Umowy została zapisana do Grupy, Uczestnikiem może być zarówno osoba małoletnia i którą do Grupy zapisali jej opiekunowie prawni jak i osoba pełnoletnia, która samodzielnie dokonała zapisu do Grupy,
5. Klient – osoba, która zawarła z EDS Umowę; Klient może zawrzeć Umowę z EDS w imieniu własnym jak również w imieniu osoby małoletniej, której jest opiekunem prawnym,
6. Osoba powiązana – osoba małoletnia, która jest Uczestnikiem i w imieniu której jej opiekun prawny zawarł Umowę,
7. Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności na stronie internetowej EDS pod adresem: egurrola.com, dokonana w sposób określony w Regulaminie,
8. Regulamin – niniejszy dokument,
9. Regulamin korzystania z panelu klienta EDS – dokument określający zasady korzystania z Konta Klienta, w tym z dostępnych tam usług i funkcjonalności,
10. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez EDS po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,
11. Panel Klienta – funkcjonalność w ramach Konta Klienta, w ramach której Klient, może utworzyć panel dla Osoby powiązanej,
12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji (identyfikacji) Klienta, samodzielnie ustanowione przez Klienta, ustanowione podczas procesu Rejestracji, a używane do logowania do Konta Klienta,
13. Pliki cookies – niewielkich rozmiarów informacje, które podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.) Klienta,
14. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny,
15. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w EDS,
16. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów,
17. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zapisywania się i korzystania przez Klientów oraz Uczestników z Grup organizowanych przez EDS.
 2. Zapisy na poszczególne Grupy prowadzone są drogą elektroniczną poprzez Rejestrację na stronie internetowej EDS pod adresem www.egurrola.com
 3. EDS dołoży starań, aby możliwość Rejestracji była dostępna za pośrednictwem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. EDS stosuje mechanizm plików cookies. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
 5. Klient oraz Uczestnik zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. Zapisanie się do którejkolwiek z Grup jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Od chwili zapisania się do danej Grupy Klient oraz Uczestnik są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu. Za przestrzeganie Regulaminu przez Uczestników, którzy nie są pełnoletni odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

§3 REJESTRACJA

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest Rejestracja.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego udostępnionego przez EDS na stronie internetowej www.egurrola.com oraz wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do EDS. Podczas Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Warunkiem Rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (wskazane w toku procesu rejestracji symbolem gwiazdki „*”)
 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku EDS wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta lub Uczestnika, a także o znanych EDS lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego lub Uczestnika danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z EDS Umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie EDS stosownego oświadczenia Klienta.
 6. W procesie Rejestracji Klient samodzielnie ustanawia i wprowadza Hasło. Loginem jest adres mailowy wskazany w toku procesu Rejestracji.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez EDS. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych
 8. Konto Klienta jest przypisane do konkretnego Klienta. Klient ma prawo do Rejestracji tylko jednego Konta Klienta. Klient ma obowiązek aktualizacji swoich danych podanych podczas Rejestracji. W ramach Konta Klienta, Klient może utworzyć Panel Klienta dla Osoby powiązanej.
 9. EDS może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta Klienta, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Konta Klienta, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 10. Klient, który został pozbawiony prawa korzystania ze Konta Klienta nie może dokonać ponownej Rejestracji Konta Klienta bez uprzedniej zgody EDS.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności mające na celu propagowanie przemocy, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  b) korzystania ze Konta Klienta w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Klientów oraz EDS;
  c) korzystania z treści zamieszczanych w ramach Konta Klienta jedynie w zakresie własnego użytku osobistego lub na rzecz Uczestnika małoletniego, którego jest opiekunem prawnym;
  d) korzystania ze Konta Klienta w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4 ZAJĘCIA W GRUPACH

 1. Zapisu na zajęcia w Grupach dokonuje się drogą elektroniczną, wybierając odpowiednią Grupę w Panelu Klienta. Małoletnich Uczestników na zajęcia zapisują ich opiekunowie prawni w swoim Panelu Klienta.
 2. Liczba osób w Grupie jest ograniczona, a o kolejności zakwalifikowania Uczestnika do Grupy decyduje data podpisania Umowy.
 3. Zajęcia w Grupach są płatne, szczegółowe warunki płatności zostały określone w § 9 Regulaminu oraz w Umowie.
 4. W zajęciach w Grupie biorą udział wyłącznie Uczestnicy, który zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub Umowie.
 5. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej Grupy, na zasadach określonych w Regulaminie lub Umowie
 6. Opłatę wpisową za zajęcia należy wnieść najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto EDS.
 7. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona, Klient może według swojego wyboru:
  a) zapisać siebie lub Uczestnika do innej Grupy,
  b) zgłosić żądanie zwrotu uiszczonych opłat w niewykorzystanym zakresie.
 8. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, EDS zastrzega sobie prawo do:
  a) rozwiązania Grupy,
  b) zmiany Instruktora,
  c) zmiany harmonogramu zajęć Grupy.
 9. Klient lub Uczestnik, w przypadkach wskazanych w ust. 6 powyżej, ma prawo zgłosić żądanie zwrotu uiszczonych opłat w niewykorzystanym zakresie.

§5 ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Zajęcia odbywają się w siedzibie EDS.
 2. EDS zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym Semestrze.
 3. W przypadku zdarzeń losowych, EDS zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany miejsca lub terminu prowadzenia zajęć Grupy,
  b) zmiany Instruktora,
  c) odwołania zajęć Grupy.
 4. Klient lub Uczestnik, w sytuacji wskazanej w ust. 3 lit. a) i c), która jednocześnie uniemożliwiła mu wzięcie udziału w zajęciach, może:
  a) zgłosić żądanie zwrotu uiszczonych opłat w niewykorzystanym zakresie,
  b) przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej grupie w maksymalnym terminie 30 dni od dnia niemożności wzięcia udziału w zajęciach.
 5. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, EDS zapewnia odpowiednie zastępstwo, z uwzględnieniem rodzaju i zaawansowania Grupy.
 6. EDS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i częstotliwości zajęć w nowym Semestrze. Klient lub Uczestnik, który nie wyraził zgody na zmianę, ma prawo zgłosić żądanie zwrotu uiszczonych opłat w niewykorzystanym zakresie.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od EDS, EDS zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na nauczanie zdalne za pośrednictwem platformy internetowej. Organizacja takich zajęć będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć zaproponowanego przez Instruktora. O wysokości odpłatności za tego typu zajęcia Klient oraz Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż 5 dni przez ich rozpoczęciem. Uczestnictwo w tego typu zajęciach jest równoznaczne z akceptacją czasowej zmiany odpłatności wynikającej z Umowy.
 8. Zajęcia w Grupach odbywają się zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest w Koncie Klienta oraz na stronie internetowej www.egurrola.com.
 9. Warunkiem ukończenia zajęć w Grupie jest co najmniej 80% obecność na zajęciach oraz zaliczony przez komisję pokaz zdobytych umiejętności podczas występu.
 10. Komisja, o której mowa w ust. 9 powyżej, będzie się składała z od 3 do 5 osób, której skład określi EDS.
 11. W przypadkach losowych, w wyniku których Uczestnik nie spełnił warunku wskazanego w ust. 9 powyżej, o ukończeniu zajęć w Grupie decyduje EDS, po zapoznaniu się z opinią Instruktora.
 12. W trakcie przerw od zajęć w Grupie, zgodnie z kalendarzem zajęć regularnych na dany Rok szkolny Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez EDS warsztatach, kursach wakacyjnych, półkoloniach, obozach oraz innych produktach za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.
 13. EDS może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych EDS informuje Uczestników i Klientów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 14. W zajęciach danej Grupy nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę.
 15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik (zgodnie z Umową) może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie, w terminie 30 dni od dnia nieobecności.
 16. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać imienną Kartę. W celu pobrania kluczyka do szatni należy pozostawić Kartę w recepcji.
 17. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy, zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać Kartę, jeżeli zostawił ją w recepcji.
 18. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 25 zł brutto tytułem kosztów administracyjnych.
 19. Uczestnik jest zobowiązany do:
  a) uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi oraz zapewnia bezpieczeństwo poruszania się po sali,
  b) punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
  c) uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
  d) podporządkowania się poleceniom Instruktora.
 20. Brak przestrzegania przez Uczestnika obowiązków określonych w ust. 19 powyżej daje prawo Instruktorowi wykluczenia Uczestnika z czynnego udziału w danych zajęciach Grupy. Uczestnik ma obowiązek pozostać pod opieką Instruktora do czasu zakończenia zajęć Grupy. W przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków określonych w ust. 19 powyżej, Instruktor może złożyć wniosek do EDS o wykreślenie Uczestnika z Grupy. Wykluczenie z czynnego udziału w zajęciach czy wykreślenie z Grupy na podstawie niniejszych postanowień, nie daje podstawy do żądania przez Klienta zwrotu opłaty za zajęcia.

§6 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 1. Zajęcia indywidualne mogą być realizowane w formie pojedynczych zajęć oraz w pakiecie.
 2. W przypadku wykupienia jednorazowych zajęć indywidualnych Klient w terminie 7 dni od dnia odbycia zajęć ma możliwość wykupienia pakietu z zaliczeniem odbytych już zajęć jako zrealizowanych w ramach pakietu i rozliczeniem tych zajęć po cenie właściwej dla wybranego pakietu, która uzależniona jest m.in. od wyboru Instruktora, rodzaju zajęć (solo/duet) czy ilości wykupionych zajęć.
 3. W zajęciach indywidualnych realizowanych w ramach pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w momencie jego nabycia.
 4. Wykupując pojedyncze zajęcia indywidualne lub pakiet, Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania pakietu. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.
 5. Termin zajęć indywidualnych można rezerwować osobiście w siedzibie EDS lub telefonicznie pod jego numerem telefonu.
 6. Przy ustalaniu terminu zajęć indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sal.
 7. Odwołanie zajęć indywidualnych jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed ich datą. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w siedzibie EDS. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowane zajęcia uważane są za zrealizowane.
 8. EDS nie prowadzi rezerwacji sal na zajęcia indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 miesiąc.
 9. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie EDS zarezerwowane zajęcia nie mogą się odbyć, EDS zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zajęcia mogą zostać odrobione w innym terminie. W takim przypadku, za zgodą Uczestnika, może dojść do zmiany Instruktora na czas odrobienia zajęć. W takiej sytuacji zajęcia indywidualne uważane są za zrealizowane.
 10. Zajęcia indywidualne rozpoczynają się i kończą o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
 11. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.
 12. EDS zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali kilku zajęć indywidualnych dla różnych Uczestników.
 13. W szczególnych przypadkach za zgodą Klientów, kilkoro Uczestników może brać udział jednocześnie w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez jednego Instruktora.
 14. Zajęcia indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.

§7 KARNET FULL PASS

 1. Karnet Full Pass można wykupić na dany miesiąc kalendarzowy.
 2. Karnet Full Pass uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet Full Pass nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach.
 3. Karnet Full Pass jest bezzwrotny niezależnie od stopnia jego wykorzystania.
 4. Nabywca Karnetu Full Pass ma możliwość indywidualnego wynajmu sal tanecznych na warunkach odrębnie określonych z EDS.

§8 BEZPIECZEŃSTWO

 1. EDS nie ubezpiecza Klientów i Uczestników od nieszczęśliwych wypadków i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w zakresie w jakim powszechnie obowiązujące przepisy prawa wyłączają taką odpowiedzialność.
 2. Klient lub Uczestnik mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie ubezpieczyć się od zdarzeń wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. EDS nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, nieszczęśliwe wypadki lub inne urazy Klientów i Uczestników.
 4. Klienci i Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku problemów zdrowotnych EDS rekomenduje konsultacje z lekarzem.
 5. Zakazane jest przebywanie w salach bez obecności Instruktora lub innej upoważnionej przez EDS osoby.
 6. W przypadku dodatkowego wynajęcia sali, Klient ponosi odpowiedzialność za zdrowie
  i bezpieczeństwo Uczestników przebywających na tej sali.
 7. Klienci i Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie siedziby EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na tym terenie, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie siedziby EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnione przez EDS osoby.
 8. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
 9. Zabrania się wnoszenia na salę jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora. Zaleca się dostosowanie stroju (ubioru) do stylu tańca, który będzie prowadzony na zajęciach.
 10. Na terenie siedziby EDS oraz w miejscu prowadzenia zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
 11. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w zamkniętej na klucz szafce. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren siedziby EDS oraz miejsce prowadzenia zajęć. Za pozostawione na terenie siedziby EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć rzeczy Klienta i Uczestnika, a także w szafkach, EDS nie odpowiada.
 12. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość szafki, do której pobrał klucz.
 13. Ewentualne przypadki kradzieży, zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji, która zobowiązana jest wezwać policję. EDS nie odpowiada za przypadki wskazane w zdaniu poprzednim.
 14. Klient i Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub osoby upoważnionej przez EDS.

§9 SYSTEM PŁATNOŚCI

 1. W przypadku nowych Uczestników pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa.
 2. Placówka udostępnia następujące metody płatności:
  a) karta płatnicza,
  b) przelew tradycyjny,
  c) przelew on-line.
 3. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta.
 4. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się również na stronie internetowej www.egurrola.com.
 5. EDS zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.egurrola.com oraz w siedzibie EDS. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.
 6. EDS może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
  a) Grup ustalanych indywidualnie,
  b) Grup specjalnych,
  c) Grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.
 7. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT proszone są o wskazanie w toku zakupu usług chęci otrzymania faktury VAT.
 8. W przypadku przysługiwania Klientowi zwrotu opłat, są one dokonywane w terminie 14 dni od dnia decyzji uznania żądania zwrotu opłat, przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może rozwiązać Umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (w przypadku zajęć dla 3-latków oraz zajęć dla par okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc).
 2. Umowa może zostać rozwiązania przez EDS m.in. w przypadku, gdy:
  a) nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej Umowie,
  b) mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, właściwego Statutu, przepisów bhp i p-poż,
  c) w toku zgłoszenia Klient lub Uczestnik utajnił problemy (w tym zdrowotne), które uniemożliwiają mu uczestnictwo w nauce tańca,
  d) Uczestnik stosuje przemoc psychiczną lub fizyczną w stosunku do innych Uczestników zajęć lub Instruktora,
  e) Uczestnik przebywa na terenie siedziby EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie siedziby EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć,
  f) Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, niszczenia sprzętu na terenie siedziby EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć,
  g) poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia prowadzenia zajęć w Grupie,
  h) Uczestnik swoim zachowaniem narusza zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem rozwiązania problemu.
 3. W przypadku podjęcia decyzji przez EDS o skreśleniu Uczestnika z listy Uczestników zajęć, jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za daną formę kształcenia.
 4. Klient może wnieść odwołanie od decyzji skreślenia Uczestnika z listy Uczestników zajęć do organu prowadzącego EDS w trybie określonym w Statucie EDS.
 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając EDS oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez EDS na stronie internetowej: egurrola.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy: studio@egurrola.likenesstest.pl.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 8. EDS ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Klient będący Konsumentem, zgodnie z treścią Umowy żąda od EDS rozpoczęcia świadczenia usług zgodnie z Umową przed terminem przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem prawa do odstąpienia od Umowy. Klient będący Konsumentem oświadcza, że został poinformowany przez EDS o treści art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), zgodnie z którym Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, a kwota obliczona zostanie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

§11 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. EDS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Konta Klienta i procesu Rejestracji, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić EDS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Konta Klienta lub podczas procesu Rejestracji.
 3. Nieprawidłowości Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby EDS lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Koncie Klienta.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, temat reklamacji oraz okres, którego dotyczy reklamacja, a także okoliczności potwierdzające zasadność reklamacji i własnoręczny podpis, o ile reklamacja składana jest w formie pisemnej..
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe – do poinformowania Klienta w tym terminie kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. EDS może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  a) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
  b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
  c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  d) zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, EDS może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 8. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania EDS poinformuje niezwłocznie reklamującego.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów i Uczestników dostępne są na stronie internetowej EDS w zakładce „polityka prywatności” dostępnej pod adresem www.egurrola.com.

§13 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Klient wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku a w przypadku Uczestników małoletnich, Klient będący opiekunem prawnym wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego sponsorów.
 2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo
  i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy EDS.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkiem innych osób, obrót egzemplarzami na których utrwalono wizerunek Klienta lub Uczestnika oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek Klienta lub Uczestnika, w szczególności poprzez zamieszczenie wizerunku na:
  a) stronach internetowych EDS,
  b) portalach społecznościowych EDS,
  c) ulotkach, broszurach, folderach przygotowywanych przez EDS,
  d) prezentacjach, filmach promocyjnych i instruktażowych przygotowywanych przez EDS.
 4. EDS zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§14 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Strona internetowa EDS chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych EDS jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody EDS: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej EDS, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Administrator udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych EDS jedynie w celuTerminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. EDS – EGURROLA DANCE STUDIO – Agustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa, NIP: 5251340026, REGON: 016098446, będąca jednocześnie niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą oraz niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego
  2. Umowa – Umowa o uczestnictwo w zajęciach grupowych, zawierana pomiędzy Klientem a EDS, na podstawie której EDS będzie świadczyć usługi na rzecz Klienta lub Uczestnika (w przypadku gdy Klient zawiera umowę na świadczenie usług na rzecz osoby małoletniej, której jest on opiekunem prawnym) związane z nauką tańca oraz/lub choreografii w ramach danej Grupy, na warunkach określonych w Umowie
  3. Grupa – wyodrębnione wg stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach której świadczone są usługi nauki tańca oraz/lub choreografii,
  4. Uczestnik – osoba, która na podstawie Umowy została zapisana do Grupy, Uczestnikiem może być zarówno osoba małoletnia i którą do Grupy zapisali jej opiekunowie prawni jak i osoba pełnoletnia, która samodzielnie dokonała zapisu do Grupy,
  5. Klient – osoba, która zawarła z EDS Umowę; Klient może zawrzeć Umowę z EDS w imieniu własnym jak również w imieniu osoby małoletniej, której jest opiekunem prawnym,
  6. Osoba powiązana – osoba małoletnia, która jest Uczestnikiem i w imieniu której jej opiekun prawny zawarł Umowę,
  7. Rejestracja – czynność faktyczna wymagana dla korzystania przez Klienta z wszystkich funkcjonalności na stronie internetowej EDS pod adresem: egurrola.com, dokonana w sposób określony w Regulaminie,
  8. Regulamin – niniejszy dokument,
  9. Regulamin korzystania z panelu klienta EDS – dokument określający zasady korzystania z Konta Klienta, w tym z dostępnych tam usług i funkcjonalności,
  10. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez EDS po dokonaniu przez Klienta Rejestracji,
  11. Panel Klienta – funkcjonalność w ramach Konta Klienta, w ramach której Klient, może utworzyć panel dla Osoby powiązanej,
  12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji (identyfikacji) Klienta, samodzielnie ustanowione przez Klienta, ustanowione podczas procesu Rejestracji, a używane do logowania do Konta Klienta,
  13. Pliki cookies – niewielkich rozmiarów informacje, które podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.) Klienta,
  14. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie semestry stanowią rok szkolny,
  15. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne w EDS,
  16. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w placówce, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów,
  17. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.zawarcia Umowy. Korzystanie ze strony internetowej EDS i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej Umowy.
 4. EDS udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej EDS wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

§15 ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie internetowej www.egurrola.com. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż 14 dni po opublikowaniu zmienionego Regulaminu
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez EDS promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do Regulaminu.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.egurrola.com
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. EDS dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Umowy z Klientem zawierane są w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Dowiedz się więcej

nie zgadzam się zaakceptuj